2429987147295659

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש בע"מ

תקנון הרשמה לחוגים תשע"ט - ספטמבר 2018 עד יוני 2019

 

דרכי תשלום

- סכום מזומן לכל התקופה.
- כרטיס אשראי, בפריסה לתשלומים חודשיים ללא ריבית והצמדה. תשלום אחרון לפני ה-20/6/2019.
- המחאות דחויות עד ל-20 לכל חודש. תשלום אחרון לפני ה-20/6/2019.
- לא ניתן לשלם תשלום חלקי או מידי חודש בחודשו עבור הפעילות.

 

הנחות

- תינתן הנחה בשיעור של %10 על חוג שני, ולחוג שלישי ומעלה של %5 לכל בית אב.
- ההנחה תינתן על פי החוג הזול מבין החוגים שאליהם נרשם כל בית אב.
- משתתף שירשם וישלם לכל השנה, עד ל-13 בספטמבר, יזכה בחודש פעילות חינם (האחרון בשנת הפעילות).
- הנחות ומבצעים בהתאם לפרסום. אין כפל הנחות.
- פניות לועדת הנחות עד לתאריך: 15.11.18 (חובה לשלם את כלל הסכום לחיוב עם מועד הרישום).
- פניות שתוגשנה לאחר המועד ואו ללא כל המסמכים הנדרשים – לא תתקבלנה.

 

חופשות - המתנ"ס לא יקיים פעילות חוגים בימים כדלהלן (ימים אלו מחושבים בעלות החוג)

ערב ראש השנה וראש השנה- ימים ראשון - שלישי, כ"ט באלול התשע"ח עד ב' בתשרי התשע"ט, 11-9 בספטמבר 2018
ערב יום כיפור ויום כיפור – ימים שלישי-רביעי ט' – י' תשרי התשע"ט 19-18 בספטמבר 2018
ערב חג סוכות וחול המועד סוכות- מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018 ,עד יום שני, כ"ב בתשרי התשע"ט, 1 באוקטובר 2018.
תענית אסתר - פורים- ימים רביעי-חמישי, י"ג –י"ד באדר ב' התשע"ט, 21-20 למרץ 2019.
ערב פסח וחול המועד פסח- מיום ראשון ט"ז בניסן התשע"ט, 21 באפריל 2019 ,עד יום חמישי, כ' בניסן התשע"ט,
.2019 באפריל 25
ערב יום השואה יום רביעי, כ"ו בניסן התשע"ט, 1 במאי 2019. ביום זה הפעילות תסתיים בשעה 19:00 
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה – יום שלישי ב' אייר התשע"ט 7 במאי 2019. ביום זה הפעילות תסתיים בשעה 19:00.
יום הזיכרון – יום העצמאות- ימים רביעי-חמישי,ג'-ד' באייר התשע"ט, 9-8 במאי 2019.
חג השבועות- יום ראשון ו' בסיוון התשע"ט, 9 ביוני 2019.

 

ביטולים:

בקשות ביטול יטופלו רק לאחר הגשה למזכירות של "טופס ביטול", בכתב בלבד וחתום על ידי המבקש עד לתאריך 25 בכל חודש. בקשות ביטול שהוגשו למדריך/ה לא יטופלו.
* אין אפשרות לביטול חלקי של חודש. השתתפות בחלק מהחודש תיחשב השתתפות בכל החודש.
* הביטול יכנס לתוקף לאחר אישור הרכזת ו/או מנהל/ת המרכז הקהילתי, החל מהחודש העוקב להגשת טופס הבקשה. הגביה או הזיכוי יחושבו בהתאם.
* לאחר 31 בדצמבר ולנרשמים החל מ2019/1/1 לא יתקבלו ביטולי חוגים או פעילויות אחרות.
לאחר מועד זה יחוייב המשתתף בתשלום מלא עד סוף השנה.
מדמי ההחזר תנוכה עמלה (%5.2 בגין כרטיס אשראי, 20 ₪ בגין כל שיק חוזר/מבוטל).
* אין ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית. 
*  במידה ויאושר ביטול, ישאר זיכוי במערכת שניתן לשמור עד 2019/8/29 בלבד

 

נהלים:

* פתיחת חוג מותנית במספר משתתפים מינימלי כפי שיקבע על ידי רשת מרכזים קהילתיים בלבד. 

* משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת המרכז רשאית להפסיק השתתפותו החוג וזאת לאחר מתן התראה.
* המרכז אחראי על ילדי החוגים בשעות הפעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד, ולא בדרך לחוג וממנו.
* השתתפות בחוגים תתאפשר רק לאחר סילוק חובות משנים קודמות.
* אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום לפעילות.
* ימים ושעות החוגים יקבעו באופן סופי ע"פ ההרשמה בפועל.
* חוג שלא יפתח, תינתן האפשרות לעבור לחוג אחר או לקבל החזר כספי מלא.
* לרשת מרכזים קהילתיים שמורה הזכות לשנות שעות וימי פעילותמדריךחדר פעילות.
* הרשת אינה אחראית על אובדן או פגיעה בציוד בשטח המרכז.
* מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך או המרכז, יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר בתיאום מראש. עד לסוף שנת החוגים (יולי 2019).
* היעדרות של משתתף/ת עקב מחלה/חופשה לא תזכה בהחזר כספי.
* המשתתפים לא יבטלו ו/או ישנו את התשלום לחיוב חשבון ללא עדכון הרשת מראש ובכתב.
* מחיר החוג אינו כולל 50 ₪ דמי רישוםחומריםביטוחדמי שכלול. במקרה של ביטול לא יוחזרו דמי רישום.
* עלות חומרים/דמי השכלול יוחזרו רק במידה ולא נעשה בהם שימוש והמרכז מבטל את החוג.
* כל מי שנרשם לחוג יחויב החל משיעור הניסיון וישלם גם על שיעור הניסיון עצמו.

 

הריני לאשר כי קראתי את כל תקנון ההרשמה ואני מבין/ה ומסכים/ה לכל הכתוב בו

 

img
WhatsApp chat