חיפוש באתר

טפסים

טופס השכרת כיתה מאירהוף -

הנחיות למילוי הטופס:

הזמנה והתחייבות לשימוש שעתי בכיתות פעילות הנמצאות במתנ"ס מאירהוף

הנמצאת במתנ"ס מאירהוף, השוכן בשדרות הדקל 9 בעיר בית שמש.
והואיל ורשת מרכזים קהילתיים בית שמש (להלן המתנ"ס) מסכימה לאפשר לו לקיים פעילות במבנה שבאחריותה. באו הצדדים להבנות הבאות
נציג השוכר
(להלן המשתמש)
לבין רשת מרכזים קהילתיים בית שמש, שד' יצחק רבין 21, בית שמש.
2. ההסכם הינו בין המשתמש למתנ"ס ועל כן המשתמש אינו יכול להעביר את השימוש בחדרי הפעילות לאחרים.
3. ההבנות המצוינות לעייל תקפות אך ורק לתקופת השימוש המופיע בסעיף 1
4. המשתמש מתחייב לתאם באופן אישי כל הכרוך באירוע, נושאים ארגוניים וטכניים, עם אב הבית, או נציג אחר שימונה על ידי מנהל המתנ"ס.
5. המתנ"ס אינו אחראי על התכנים המועברים על ידי המשתמש, כמו כן אין הוא מהווה צד בכל תביעה כנגד טיב השרות, התכנים וכיו"ב. אחריות זו הינה על אחריותו של המשתמש בלבד.
6. תכולה מקסימלית של כיתת הפעילות היא- 20 איש.
7. יש לשים לב לכך שמעברי הבטיחות , המדרגות והכניסות יהיו פנויות ויאפשרו כניסה ויציאה של המשתתפים.
8. תשלום.
8.1 עבור השימוש בכיתות השוכר ישלם סכום של 1,000₪ (ובמילים:______אלף_____ ₪ בלבד) לחודש פעילות. ההמחאה תירשם לפקודת רשת מרכזים קהילתיים בית שמש בע"מ. מתוך סכום זה ישולמו ___1000 ₪ כמקדמה בטרם תחילת הפעילות ויתרת התשלום תשלום בהמחאה דחויה שמועד פירעונה יהיה בסיום תקופת השימוש
8.2 השימוש בכיתות יתאפשר רק לאחר הסדרת התשלום וקבלת קבלה ממזכירות המתנ"ס.
8.3 במקרה של ביטול האירוע שלא מפאת כח עליון ואו מלחמה המשתמש יצטרך להעביר למתנ"ס סכום של 50% מהאמור בסעיף 8.1.
9. כללי התנהגות בשטח המתנ"ס:
9.1 חל איסור לקיים בחדרי הפעילות פעילות הכוללת שפיכת מים, זיקוקים, קצף, קומפטים, עשן.
9.2 אין להדביק מודעות שלטים על קירות המתנ"ס.
9.3 אין להדק סיכות באמצעות אקדח סיכות לריהוט לקירות המבנה.
9.4 בזמן הפעילות המשתמש ישתמש אך ורק באולם ובתאי השירותים הסמוכים לו. לא תותר פעילות בחדרים או במסדרונות, אלא אם כן הדבר הוסדר מראש והתקבל על כך אישור בכתב המצורף למסמך זה.
9.5 בסוף הפעילות המשתמש מתחייב לנקות לכלוך גס מכל שטחי הפעילות בהם הוא פעל.
9.6 בסיום הפעילות המשתמש מתחייב לפנות את כל הציוד משטח המתנ"ס וזאת במסגרת השעות המוסדרת בהסכם זה. יש לציין שהמתנ"ס אינו אחראי על ציוד שנשאר בשטח המתנ"ס.
9.7 אין להוציא שולחנות וכיסאות מחוץ לשטח המבנה.
9.8 אין לעשן אלא באזורים המסומנים לכך.
10. ביטוח ואחריות
10.1- המשתמש יהיה אחראי עבור כל נזק שייגרם לכל אדם, לרבות קהל מבקרים ואו לרכוש, לרבות כל מעשה או מחדל לרבות רשלנות ומקרה אסון שיעשו על ידי כל אדם ואו אדם הקשורים בפעילותו במבנה, לרבות כל עובד וכל פועל וכל בא כח הפועל בשמו, וכן כל אחד מקהל המבקרים.
בטרם תחילת הפעילות המשתמש ימציא למתנ"ס את האישורים הבאים: ביטוח מעביד וביטוח צד ג'
10.2. אם יפר המשתמש תנאי מתנאי התחייבותו המפורטים לעייל, ידוע לו שהמתנ"ס יהיה רשאי למנוע ממנו את השימוש במבנה, לרבות סגירתו בפניו והוצאת כל חפץ מחפציו משם. וזאת ללא כל התראה מוקדמת.
צרו קשר:
  • רשת מרכזים קהילתיים בית שמש
  • דרך יצחק רבין 21
  • בית שמש
  • 02-6335873
  • פקס: 02-9991254
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות