2429987147295659

חיפוש באתר

טפסים

טופס אחריות צולבת

הנחיות למילוי הטופס:

אישור עריכת הביטוח נותני שרות סיכון בינוני

לכבוד

החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ (חל"ץ) ו/או מתנ"ס בית שמש

 חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או מדינת ישראל

(להלן, ביחד ולחוד: "המזמין")

להלן ("הקבלן")
וכן השירותים הנלווים (להלן: "השירותים"), בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן (להלן: "ההסכם") כמפורט להלן
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם - 1980, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של 6,000,000 ₪ לעובד ו- 20,000,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על המזמין מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון או במשקה, חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות שתוטל על המזמין למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
החריג לאחריות מקצועית לא יחול על נזקי גוף וזאת ע"ס 2 מליון שח.
*ביטוח אחריות מקצועית המבטח חבות הקבלן על פי דין בשל השירותים, בגבול אחריות בגבול אחריות של 2,000,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע מיום ____________. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין חבות אשר תוטל על המזמין עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין.
הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל הרחבה בדבר אי-יושר עובדים.
ד. ביטוח אש מורחב במלוא ערך כינון של הרכוש הציוד המובאים ו/או המשמשים את הקבלן.
* אין חובה להמציא פוליסה אחריות מקצועית. אם בצד ג' נכלל ביטול החריג לאחריות מקצועית.
כללי
1. על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.
2. הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המזמין, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
3. הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 30 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום.
4. הפוליסות כוללת סעיף ויתור על תחלוף כלפי המזמין עובדיו, מנהליו והמשתתפים בפעילות. המזמין יוסף לפוליסות כמבוטח נוסף עם סעיף אחריות צולבת וזאת בקשר לפעילות הקבלן עבור המזמין.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
צרו קשר:
  • רשת מרכזים קהילתיים בית שמש
  • דרך יצחק רבין 21
  • בית שמש
  • 02-6335873
  • פקס: 02-9991254
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat